Over Crux

Covid-19

Voor alle komende reizen geldt dat we, net als iedereen, geconfronteerd zijn met eventuele beperkende maatregelen ten aanzien van de Covid-19 situatie. Uiteraard staat ook bij ons de gezondheid van ieder individu voorop. Bij het wel of niet door laten gaan van onze reizen volgen we strikt de officiële uitgangspunten en maatregelen zoals door het RIVM afgegeven, geldend voor het moment van reizen. Daarnaast zijn ook de regionale en lokale omstandigheden van belang en zullen we de plaatselijke wetgeving hieromtrent volgen.

De reizen die door Crux staan gepland zijn onder voorbehoud van bovengenoemde omstandigheden, als ook het minimale deelnemersaantal in het reisprogramma opgenomen. Bij het boeken van een reis zijn de algemene reisvoorwaarden van Crux van toepassing. In het geval van een annulering door Crux, gekoppeld aan een dwingende Covid-19 omstandigheid, zal in overleg de reis worden verplaatst naar een later tijdstip, of vindt volledige restitutie van het tot dan betaalde reisbedrag plaats.

COVID-19 en reizen van Crux

Als gewaardeerd liefhebber van onze reizen, willen we je updaten over onze activiteiten met betrekking tot de uitbraak van het coronavirus.

Wij houden de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) verder scherp in de gaten. We volgen de informatie van het RIVM, de adviezen van Buitenlandse Zaken en hebben nauw contact met de VVKR (Vereniging Voor Kleinschalige Reisorganisaties) en onze lokale vertegenwoordigers. Zoals je weet hebben veel landen ingrijpende maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen. Dit heeft ook gevolgen voor de geboekte reizen bij Crux.

In het afgelopen seizoen hebben we hard gewerkt om onze reizen binnen de bestaande mogelijkheden aan te kunnen blijven bieden. Ook wij, als outdoor specialist, zijn geraakt door de omstandigheden. Niet naar buiten kunnen heeft voor al onze activiteiten grote gevolgen, waardoor we in 2020 slechts beperkt reizen hebben kunnen uitvoeren. Ook voor het komende seizoen van 2021 zal dit onmiskenbaar gevolgen hebben. Rekening houdend met de huidige omstandigheden en maatregelen, hopen we na 1 februari weer de draad op te kunnen pikken, en jullie als gewaardeerde klant te mogen verwelkomen bij één van onze fantastische cursussen en/of reizen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de wintersportreizen die we via berggids Boris Textor aanbieden in Oostenrijk, de fantastische klimreizen naar Marokko of de alpineweek in juni...!

Vertrek je na 1 februari 2021? Heb je een reis bij Crux geboekt en vertrek je na 1 februari 2021? Zolang er geen negatief reisadvies geldt voor de vakantiebestemming en wij de reis kunnen uitvoeren binnen de bestaande lokale mogelijkheden gaat de reis gewoon door. Wij volgen hierbij het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het advies van onze lokale vertegenwoordigers en de VVKR. Wanneer wij de reis niet kunnen uitvoeren nemen wij direct contact met je op en bieden we je de gelegenheid om de reis om te boeken of de reis in te wisselen voor een alternatieve cursus of reis. Wil je jouw reis met vertrek na 1 februari omboeken? Dan kun je contact met ons opnemen en zullen wij samen de mogelijkheden bespreken. Wil je de reis annuleren? Dat kan altijd, maar dan zijn we genoodzaakt de Crux reisvoorwaarden aan te houden. Mocht de situatie voor jouw reis veranderen, dan nemen wij uiteraard contact met jou op.

In de komende weken verwachten we belangrijk nieuws vanuit de overheid ten aanzien van de beheersing van het Corona virus in Europa, het toerisme in het algemeen, en de reismogelijkheden die dit met zich meebrengt voor het seizoen 2021. Als organisatie houden we zo lang mogelijk alle mogelijkheden open om jou de reis aan te kunnen bieden waarvoor je interesse hebt of die je hebt geboekt.

Ten aanzien van de Crux cursussen in het voorjaar I Marokko klimreis 10 en februari 2021 I Alpine week Oostenrijk 19 juni 2021 I

Afhankelijk van de officiële reismogelijkheden naar het buitenland en de lokale regelgeving houden we de reizen vol goede moed in het programma. We verwachten een opleving van reisinteresse na positieve uitspraken hieromtrent vanuit de overheid in de komende weken. Onze intentie en vurige wens is om de cursussen aan te kunnen bieden, maar blijven afhankelijk van de corona situatie in Europa, alsmede het aantal inschrijvingen.

Toevoeging; als de reis niet door kan gaan door de corona situatie, brengen wij ook géén geld in rekening. We begrijpen dat je als deelnemer niet eindeloos kan afwachten, net als wij. Wel hopen we samen met je de opties zo lang mogelijk open te kunnen houden, zodat we er samen op uit kunnen!

Maatwerk Canyoningweek 23 - 30 mei 2020

 

Vanaf 510,00 € per persoon Maatwerk Canyoning

Kies opties

 

Garantieregeling

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt CRUX Outdoor & Education gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl

Bij elk (reis)aanbod van CRUX Outdoor & Eduction op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan CRUX Outdoor & Education, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan CRUX Outdoor & Education. Mocht CRUX Outdoor & Education voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. CRUX houdt zich uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Dit brengt met zich mee dat wij:

- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
- deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in dit privacy beleid
- de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door CRUX verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- het kunnen organiseren van je activiteit, cursus of reis
- administratieve zaken

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens:

- naam/ voorletters/ tussenvoegsel
- adres
- postcode
- plaats
- land
- woonplaats
- telefoonnummer
- e-mailadres
- geslacht
- geboortedatum

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van derde partijen voor de reisgarantie en eventueel verzekering, maar ook voor het verstrekken van behaalde certificaten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken voor het organiseren van reizen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn zowel binnen als buiten de EU. Deze partijen voeren de reizen die wij organiseren uit en zijn essentieel voor de organisatie van je reis en of cursus.

Bewaartermijn

CRUX bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben daartoe de volgende maatregelen genomen:

- we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
- alle personen die namens CRUX van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
- we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
- onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens


Rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Komen wij er niet uit dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!